/*--

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

ΔΙΨΥΧΟΙ

Ένα άπό Τά μεγαλύτερα προβλήματα τής Έκκλησίας μας στόν 21ο αίώνα είναι το γεγονός ότι ένώ έχει πολλούς φίλους προσκείμενους πρός αύτήν, δέν έχει πολλούς χριστιανούς. Αύτό πρακτικά σημαίνει ότι πολλοί συνωθούνται κάθε Κυριακή στούς Ναούς, άκούν κηρύγματα, έχουν συναναστροφή μέ πνευματικούς άνθρώπους, άποδέχονται θεωρητικά τήν πίστη, άλλά ώς ένα σημείο. Μόλις φθάσει ή ώρα ώστε όλα αύτά νά μεταφραστούν σέ βίωμα, σέ πράξη, σέ τρόπο ζωής, έκεί άποκαλύπτονται τελείως διαφορετικοί.

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ - Η παραβολή τού άφρονος πλουσίου

Οί άνθρωποι δέν δικαιούνται νά κατηγορούν τήν Έκκλησία. Καί τούτο διότι ώς στοργική μητέρα όλων, άσχέτως άν κάποιοι έπιμένουν νά τήν άρνούνται, ή Άγία μας Έκκλησία φροντίζει καί παρέχει ύποθήκες ζωής, Τόσο μέσω τών άγιογραφικών κειμένων, όσο καί μέσω τής έρμηνείας τους. Μάλιστα δέ οί ύποθήκες είναι τέτοιες πού γίνονται άντικειμενικά παραδεκτές καί έχουν γενικότερη έφαρμογή. Βεβαίως, πολλοί άντιπαρέρχονται τό γεγονός ότι οί προτάσεις ζωής τής Έκκλησίας έχουν ώς προοπτική τήν ούσιαστιή σχέση καί βίωση τού άληθινού Θεού, συνομολογούν όμως, ότι άποτελούν τήν ύγιέστερη βάση γιά τήν όργάνωση καί διάρθρωση τής άνθρώπινης κοινωνίας.

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Πλεονεξία Ἕνα συναίσθημα πού κατανικιέται μέ τήν ἀγάπη.

Πλεονεξία εἶναι ἡ τάση πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος νά μήν ἀρκεῖται σέ ὅ,τι κι ἄν ἀποκτᾶ, ἀλλά νά ἐπιζητεῖ συνέχεια περισσότερα ἀπό ὅσα ἔχει πραγματικά ἀνάγκη. Ἡ πλεονεξία εἶναι ἕνα συναίσθημα πού κάνει τόν ἄν θρωπο ἀχόρταγο. Κρυφο κοιτᾶ αὐτό πού ἐπιθυμεῖ, ἑνώνει τά πόδια, πιάνει τό σαγόνι του καί ξύνει συνέχεια τό κεφάλι του. Ὁ ἄπληστος ἄνθρωπος νιώθει ὅτι δικαιοῦται πιό πολλά ἀπ’ ὅσα ἔχει κι αὐτό τόν γεμίζει ἄγχος καί τόν ἐμποδίζει νά αἰσθανθεῖ ψυχικά ἐλεύθερος.

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...