/*--

Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΙΡΑΖΟΜΕΝΟΣ


                                         
Χριστέ μου, μελετώντας τα στάδια της πορείας Σου, για να μας ελευθερώσεις από την καταδυναστεία του διαβόλου, μας άφησες παράδειγμα πνευματικού αγώνα την προσευχή και τη νηστεία Σου. Και επειδή άνθρωπο νίκησε τότε ο σατανάς μέσα στην Εδέμ, έπρεπε κι Εσύ ως άνθρωπος να τον νικήσεις. Η θεότητά Σου, λοιπόν, άφησε την ανθρώπινη φύση Σου να αγωνιστεί και να νικήσει τον εχθρό.

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Εἴμαστε γονεῖς;

Εἶναι προνόμιο μέγιστο! Νά εἶσαι γονιός! Νά φέρεις στόν κόσμο παιδιά! Πόνος μεγάλος ἡ ἀτεκνία. Στούς παλαιούς χρόνους ἐθεωρεῖτο τιμωρία ἀπό τόν Θεό ἡ μή ἀπόκτηση τέκνων. Ὁ Χριστός διασκέδασε αὐτή τήν ἀντίληψη. Ὅμως δέν παύει ἡ τεκνογονία νά ἀποτελεῖ πηγή εὐτυχίας καί χαρᾶς. Καί ἐννοοῦνται ἐδῶ οἱ σωστοί γονεῖς. Γι’ αὐτούς, πού ἐπιλέγουν τήν παιδοκτονία, ἀπό τά πρῶτα στάδια τῆς ἀνάπτυξης τῆς νέας ζωῆς στά μητρικά σπλάγχνα, δέν γίνεται λόγος. Αὐτοί δέν εἶναι γονεῖς. Εἶναι κατά τό κείμενο τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, (Ἐπιστολή Βαρνάβα, τέλος τοῦ 100 μ.Χ.), “φονεῖς τέκνων, φθορεῖς πλάσματος Θεοῦ… πανθαμάρτητοι”! Γι’ αὐτούς, λοιπόν, οὔτε ἀναφορά. Ἡ προσοχή μας, λοιπόν, γιά ὅλους ὅσους ἔχομε παιδιά.

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Ἡ πρός τόν Θεόν ἀγάπη καί ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν Αὐτοῦ

 «Ὁ ἔχων τάς ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δέ ἀγαπῶν με ἀγα­ πηθήσεται ὑπό τοῦ πατρός μου, καί ἐγώ ἀγαπήσω αὐτόν καί ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν» (Ἰω. 14,21). Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής, ὁ ἐπι­στήθιος φίλος καί παρθένος, ὁ ἠγαπημένος τοῦ Κυρίου μαθητής, Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, καταγρά­ φοντας τόν λόγο αὐτόν τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μοναδικοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου, μᾶς ἀποκαλύπτει τόν τρόπο τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Η Χαναναία δείχνει την πίστη της

(Κυριακή ΙΖ΄Ματθαίου)

Αγαπητοί μου αδελφοί, 

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή ακούσαμε τα εξής: «Εκείνο τον καιρό, αφού βγήκε ο Ιησούς από τα μέρη εκείνα (της Γαλιλαίας), αναχώρησε στα μέρη της Τύρου και Σιδώνος. Και να μια γυναίκα Χαναναία από εκείνη την περιοχή βγήκε και φώναζε:

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό

 Τί θά πεῖ ἀγαπῶ τόν Θεό; 

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ πόθος τῆς ψυχῆς μας γιά ζωντανή ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό. Βασική ἐντο­λή τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι νά ἀγαπήσουμε τόν Θεό μέ ὅλη μας τήν καρδιά, μέ ὅλη μας τήν ψυχή καί μέ ὅλη μας τή διάνοια (Ματθ. 22,37). Ἡ καρδιά, ἡ ψυχή καί ἡ διάνοια ἐδῶ δηλώνουν ὅτι ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό χρειάζεται νά ἀναβλύζει ἀπ’ ὅλη τήν ὕπαρξή μας καί νά καταλαμβάνει ὅλες τίς πλευρές τῆς προσωπικότητάς μας. Ὁ Θεός θέλει νά τόν ἀγαπᾶμε, ὄχι γιατί αὐτό συμφέρει τόν ἴδιο, ἀλλά ἐμᾶς. Ὁ Θεός δέν χάνει τίποτε, ἄν ἐμεῖς δέν τόν ἀγαπᾶμε. Ἀντίθετα ἐμεῖς χάνουμε καί ἐδῶ καί στήν αἰωνιότητα. Δέν φταίει τό τζάκι πού ἐμεῖς κρυώ­νουμε, ἀλλά ἐμεῖς φταῖμε πού δέν τό πλησιάζουμε.

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ὡς ἐπιγραμματοποιός

Ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός (περ. 329 – 25 Ἰανουαρίου 389 ἤ 390 μ.X.), γνωστός ἐπίσης ὡς Γρηγόριος Θεολόγος καί Γρηγόριος τῆς Ναζιανζοῦ, ἦταν Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κωνσταντινουπόλεως τόν 4ο αἰώνα μ.Χ. Θεωρεῖται εὐρέως ὡς ὁ πιό ταλαντοῦχος ρήτορας μεταξύ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Γρηγόριος ἦταν γνωστός ὄχι μόνο ὡς θεολόγος, ἀλλά καί ὡς ἄνθρωπος τῶν γραμμάτων, καθώς ἐπίσης καί ὡς ποιητής, ἀφοῦ ἔγραψε ἀρκετά ποιήματα μέ θεολογικά καί ἠθικά θέματα.

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Ἑρµηνεία εἰς τάς ὠδάς τοῦ Κανόνος τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου µας

Ὠδὴ πρώτη: «Χέρσον ἀβυσσοτόκον, πέδον ἥλιος, ἐπεπόλευσε ποτέ· ὡσεί τεῖχος γάρ ἐπάγη, ἑκατέρωθεν ὕδωρ, λαῷ πεζοποντοποροῦντι και θεαρέστως μέλποντι. Ἄσωμεν τῷ Κυρίῳ ἐνδόξως γάρ δεδόξασται». Ἐκ πρώτης ὄψεως ἐδῶ ὄχι μόνον οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι, ἀλλά καί οἱ γραμματισμένοι δέν κατανοοῦν τό βαθύτερο νόημα αὐτῆς τῆς καταβασίας, τῆς πρώτης. 

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...