/*--

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

Oλόκληρη τήν κτίση καί τόν ἄνθρωπο τούς συντηρεῖ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἡ οὐσιοποιός, ζωοποιός, σοφοποιός καί θεοποιός χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκείνη, πού διατηρεῖ τή ζωή καί τήν ὕπαρξη τῶν ὄντων, τή λειτουργία τῶν κτισμάτων, τήν πνευματική προαγωγή τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς κάπου στά συγγράμματά του λέγει: «Κἄν γάρ τι τῶν κτισμάτων ὑπό τῶν πατέρων προσαγορευόμενον ἀκούσῃς θεῖον, μή διά τήν οἰκείαν φύσιν τήν κτιστήν οὖσαν εἰρῆσθαι νόμιζε τοιοῦτον ἀλλά διά τήν ἐνοικοῦσαν αὐτῷ θείαν δωρεάν τοῦ Πνεύματος...» (Ἀντιρρητικός 7,3 σελ. 463 ἔκδ. Χρήστου, τ. 3ος), δηλ. ὅταν ἀκούσουμε τούς πατέρες νά ὀνομάζουν ἕνα κτίσμα θεῖον, ὅπως π.χ. οἱ θεῖοι ἄγγελοι, ὁ θεῖος πατήρ, τά θεῖα λείψανα κ.λπ., δέν πρέπει νά νομίζουμε πώς αὐτά καθ’ ἑαυτά εἶναι θεῖα καί ἱερά, ἀλλ’ ἐπειδή ἐνοικεῖ μέσα τους ἡ θεία χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος, εἶναι καί αὐτά θεῖα. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἐκχέεται παντοῦ καί ἰδιαιτέρως στόν ἄνθρωπο. Ὅταν λέμε χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐννοοῦμε τίς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, δηλ. αὐτό πού μποροῦμε νά πάρουμε ἀπ’ τό Θεό, μέ ἄλλαλόγια τό Θεό. Ὁ ἄνθρωπος, πού καθαρίζεται ἀπ’ τήν ἁμαρτία καί δέχεται μέσα του τήν ἀκτίνα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, λάμπει ὁλόκληρος. Λάμπει τόσο πολύ, πού ἀκόμη σκορπάει αὐτή τή χάρη, πού παίρνει καί στά οἰκεῖα του ἀντικείμενα, δηλ. στά πράγματά του.

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο φτωχή, ἐλλιπής. Δὲν εἴμαστε μόνο αὐτὸ ποὺ τρῶμε, ἀλλὰ καὶ κάτι παραπάνω. Εἴμαστε καὶ ἕνα μέρος ἀπὸ «θεία πνοή». Τὸ φαΐ μας – γιὰ νὰ πάει ἡ μπουκιὰ στὴ θέση της – μετουσιώνεται καὶ σὲ κάτι παραπάνω. Εἶναι ἰδιαίτερα σοβαρὸ τὸ θέμα τῆς τροφῆς καὶ πρέπει νὰ σκεπτόμαστε τὶ τρώει, ἀλλὰ καὶ πῶς τὸ τρῶμε καὶ μὲ ποιοὺς τὸ τρώμε. Ἡ νηστεία ἔρχεται νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ προβληματιστοῦμε γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο μεγαλύτερα θέματα ὅλων τῶν ἔμβιων ὄντων, τὴ διατροφή. Τὸ δεύτερο μεγαλύτερο θέμα ὅλων τῶν ἐμβίων ὄντων εἶναι ἡ ἀναπαραγωγή, ποὺ καὶ σὲ αὐτὸ ἀναφέρεται ἡ νηστεία, ἀφοῦ ὡς γνωστοὶ γάμοι δὲν γίνονται μέσα στὴν Σαρακοστή.

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Hieromartyr Saint Polycarp, Bishop of Smyrna (FEBRUARY 23)

He was born at Ephesus around the year 70. St. Irenaeus of Lyons, his disciple, says that St. Polycarp was 'a disciple of the Apostles and acquainted with those who had seen the Lord.' His parents died as martyrs, and he was given into the care of a devout lady named Callista. As a child, the Saint was so eager to follow the commandments of Christ that he repeatedly emptied his foster-mother's pantry to feed the poor. Since her supplies were always miraculously renewed, Callista changed his name from Pancratius to Polykarpos, meaning 'Much fruit.'

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Ἡ ἀδιαφορία σκοτώνει

"Μέγα ἄνθρωπος", λέγει ἡ Ἁγία Γραφή. Μέγα τό γεγονός. Μεγαλειώδης ὕπαρξη, ὁ ἄνθρωπος. Ἀρχέτυπο λογικῆς καί σοφίας. Ὀντολογικά, μορφή μοναδικῆς ὀμορφιᾶς καί μεγαλειότητας. Πρόσωπο δισυπόστατο πού ὑπερέχει ὅλων τῶν ἄλλων. "Μέγα ἄνθρωπος", γιατί καί ὕψιστη ἡ ἀποστολή του μέσα στή δημιουργία. Πλάσμα φοβερά ἀσυναγώνιστο.

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Ὁμιλία εἰς τόν Ὕπατον Εὐτρόπιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Τόν παρακάτω συγκλονιστικό λόγο ἐκφώνησε ὁ ἱερός Χρυσόστομος στά 399, ἕνα ἔτος ἀφοῦ εἶχε ἀνεβεῖ στόν πατριαρχικό θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Εὐτρόπιος ἦταν ἕνας εὐνοῦχος ὑπηρέτης τῶν ἀνακτόρων ὁ ὁποῖος κατάφερε νά φτάσει στό ἀξίωμα τοῦ ὑπάτου, τοῦ κορυφαίου δηλαδή κρατικοῦ ἀξιώματος. Ἐξαιτίας ὅμως τῆς σκληρότητας καί τῆς φιλαργυρίας του ἔγινε ἰδιαίτερα ἀντιπαθής στό λαό καί μάλιστα ὁ στρατός ἀπαίτησε ἀπό τόν αὐτοκράτορα νά τόν θανατώσει. Τότε ὁ φοβερός αὐτός διώκτης τῶν χριστιανῶν κατέφυγε στήν ἐκκλησία γιά νά σωθεῖ ἀπό τό φρικτό τέλος πού τόν περίμενε. Ὁ Χρυσόστομος τόν δέχτηκε καί ἀρνήθηκε νά παραδώσει τόν ὑπόδικο στούς στρατιῶτες πού εἶχαν κυκλώσει τό ναό. Στό μεταξύ ὁ λαός εἶχε σπεύσει νά ἀντικρίσει τόν πρώην παντοδύναμο διώκτη νά τρέμει μπροστά στό ἱερό θυσιαστήριο. Πολλοί ἀπό τούς χριστιανούς ἐπιθυμοῦσαν τήν παράδοσή του στήν ἐξουσία, ὥστε νά τιμωρηθεῖ ὅπως τοῦ ἄξιζε. 

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

«Ὁ διάβολος βάζει νά γράφουμε τόσα πολλά γιά τόν ἀντίχριστο»

Μ.Μ.: Στήν ἐποχή μας, Γέροντα, ὁ κόσμος μιλάει περισσότερο γιά τόν ἀντίχριστο καί πολύ λιγότερο γιά τόν Χριστό. Γιατί συμβαίνει αὐτό;

Γ. Ι.: Εἶναι καί αὐτό ἕνα κατόρθωμα τοῦ διαβόλου. Πέτυχε νά στρέψει τήν προσοχή τῶν πολλῶν σέ αὐτόν. Εἶναι σημεῖο τῶν καιρῶν, τό ὅτι στούς ἐσχάτους χρόνους θά κάνει «θαύματα» ἐν οὐρανῷ καί ἐν τῆ γῇ ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἐξαποδώ, ὁ κακομούτσουνος ὅπως τόν λέω ἐγώ, ὁ μισόκαλος καί ὅπως τόν ἔλεγε ὁ μακαριστός Γέρων Παΐσιος, τό ταγκαλάκι. Τό ταγκαλάκι κατόρθωσε νά βάλει τούς ἀνθρώπους νά μιλοῦν γι’ αὐτό, προετοιμάζοντας τό ἔδαφος γιά τήν κυριαρχία τοῦ ἀντιχρίστου.

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Τί ἄρωμα φορᾶς;

Δὲν γίνεται σήμερα ἕνας σύγχρονος ἄνθρωπος, ὅπως λένε καλοί μου φίλοι, καὶ μάλιστα ἕνας νέος, νὰ … μὴ φοράει τὸ ἄρωμά του! Εἴτε γυναίκα εἶναι, εἴτε ἄνδρας! Μάλιστα καθένας διαλέγει καὶ κάτι ξεχωριστό, κάτι προσωπικὸ ἂς ποῦμε. Ἀνάλογα μὲ τὸ ποιὰ (ὸς) εἶναι καὶ τί ἀκριβῶς θέλει νὰ ἐπιτύχει μ’ αὐτό.

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Η ΜΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η ΚAΘAΡΗ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΣΕ ΑΝΥΨΩΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ ΧΑΡΙΖΕΙ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΧΑΡΑ..

Δύο εἶναι τά φτερά πού μποροῦν νά ὑψώσουν τόν ἄνθρωπο πάνω ἀπό τή γῆ. Ἡ καθαρότης καί ἡ ἁπλότης τῆς καρδιᾶς. Πρέπει νά εἶσαι ἁπλός στίς πράξεις σου, καί καθαρός στίς σκέψεις καί τά αἰσθήματά σου. Μέ τήν καθαρή καρδιά θά ἀναζητᾷς τό Θεό, μέ τήν ἁπλότητα θά Τόν βρίσκῃς καί θά Τόν χαίρεσαι.

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

''Όλοι έχουμε δικαίωμα στην μετάνοια''


Ο Ιησούς Χριστός ήλθε σ'αυτόν τον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς.Ο Ίδιος είπε:''Ουκ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν''. Ποιός αμφισβητεί αυτό; Ποιός μπορεί να αμφισβητήσει ότι το κήρυγμα Του Χριστού και πριν από αυτό, το κήρυγμα του Ιωάννου του Προδρόμου,ήταν κήρυγμα και διάγγελμα μετανοίας;

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Ἡ Βίβλος τῶν ψαλμῶν...«Ἀνοίξω ἐν ψαλτηρίῳ τό πρόβλημά μου» (Ψαλμ. μη´, 4)

1. Τό Ψαλτήριο στήν προσευχή μας

α. Τό πιό δυνατό προσευχητάριο τοῦ χριστιανοῦ

Τό Ψαλτήριο ἤ ἡ Βίβλος τῶν Ψαλμῶν, εἶναι ἕνα ἀπό τά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Περιέχει τούς 150 Ψαλμούς τοῦ προφήτου Δαβίδ. Εἶναι, ἐπίσης, ἕνα ἀπό τά λεγόμενα «λειτουργικά» βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι τό χρησιμοποιοῦμε στή λατρεία μας. Δέν θά σφάλλουμε, ἐάν λέγαμε πῶςεἶναι τό ὡραιότερο λατρευτικό βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας μας καί τό δυνατότερο προσευχητάρι κάθε πιστοῦ.

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Παπα- Χαράλαμπος Διονυσιάτης

Χριστιανός χωρίς ἐκκλησιασμό, χωρίς προσευχή, χωρίς ἐξομολόγησιν, χωρίς Θ. Κοινωνία, εἶναι ἕνα ξέφραγο ἀμπέλι, ὅπου ἀνά πᾶσαν στιγμήν ἡ πόρτα εἶναι ἀνοιχτή νά μποῦν μέσα οἱ κλέφτες, δηλαδή οἱ δαίμονες, νά τό ἁλωνίσουν.

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Η πρόνοια του Θεού συνέχει τον κόσμο

Ιερός Αγίου Αντωνίου πόλεως Αγίου Νικολάου
«Νυν κρίσις εστί του κόσμου τούτου». «Σταυρέ του Χριστού Πανάγιε σώσον ημάς τη δυνάμει Σου».

Την περίοδο αυτή της ποικίλης κρίσεως φανερώνεται η αγάπη μας στο Θεό, η εμπιστοσύνη μας στην θεία πρόνοιά Του. Με λυπεί βαθύτατα η απιστία του κόσμου. Δεν έχουμε συνέλθει. Βαδίζουμε στα χειρότερα. Καταντήσαμε σάρκες και έφυγε από μας το πνεύμα του Θεού. Σας ερωτώ: Πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού;

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί οἱ θλίψεις τῶν ἀνθρώπων

O σύγχρονος ἄνθρωπος ἀπολυτοποιώντας τά ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας προσπαθεῖ σέ ὅλα ὅσα γίνονται γύρω του νά δώσει ἑρμηνεία πού νά ἐπαληθεύεται ἀπό τά πειράματα καί τά πορίσματα τῶν ἐπιστημόνων. Ὅ,τι ξεπερνάει τίς αἰσθήσεις καί τόν ὀρθό λόγο ἀπορρίπτεται ὡς ἀναπόδεικτο καί χιμαιρικό. Γι’ αὐτόν τόν λόγο εἶναι πολύ δύσκολο γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο νά πιστεύσει ὅτι πίσω ἀπό τά ὅσα συμβαίνουν στήν ζωή του κρύβεται ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ πού ἀποβλέπει πρός τό συμφέρον τῆς ψυχῆς του.

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Λόγος εἰς τόν ὅσιον καί θεοφόρον πατέρα ἡμῶν Aρσενιον τον Καππαδοκην

Πρέπει, αὐτούς πού διέπρεψαν στή ζωή αὐτή καί πρός τήν ἀρετή καί ἁγιότητα καί μετά τόν θάνατό τους νά εὐλαβούμαστε καί νά τιμᾶμε μέ τελετές καί ἐγκώμια καί ὕμνους. Ἀφ᾽ ἑνός μέν γιατί ὁ ἔπαινος πού ἀπονέμεται στούς ἁγίους ἀναφέρεται στό Θεό, ἀπό τόν ὁποῖο πηγάζει κάθε ἀρετή καί ἁγιότητα, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ ἐπειδή ἐγκωμιάζοντας τά κατορθώματα τῶν μεγάλων ἀνδρῶν, οἱ ὀκνηροί καί ράθυμοι πρός τά πνευματικά γυμνάσματα πα ρακινοῦνται.

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΛΗΤΗΡΙ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (ΦΑΜΕ STORY)

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΛΗΤΗΡΙ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
(ΦΑΜΕ STORY)

Kείμενο της παρουσίασης στο 1ο Γυμνάσιο Βάρης, 2002-2003

Το πρόγραμμα έγινε στα πλαίσια αγωγής υγείας από την Κ Μυτιληναίου σε συνεργασία με κ. Αγγελοπούλου Υπάρχει και cd ήχου

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

«ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΓΡΑΪΔΙΟ ΑΥΤΟ!...»

                                
Δύο Γέροντες μεγάλοι αναχωρητές από τα μέρη της αρχαίας παραλιακής πόλης της Αιγύπτου που λεγότανε Πηλούσιο, ξεκίνησαν κάποτε να πάνε να επισκεφθούνε την αμμά Σάρρα. Και καθώς πήγαιναν, είπαν μεταξύ τους:

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Aπαλλαγή κανένας Ἅγιος δέν ἐζήτησε ἀπό τόν Θεό, αλλά υπομονή!

Εγώ σας έχω πει ότι κάποτε με πλησίασε μια Γερόντισσα εκεί και λέει:

-Θέλω να εξομολογηθώ.

-Μα εγώ δεν εξομολογώ τους καλογήρους, θα εξομολογήσω καλογριές;

-Όχι, θέλω να πω τον λογισμό μου, λέει.

-Ε, πες τον λογισμό σου.

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

«ΜΗ ΠΡΟΣΕΥΞΩΜΕΘΑ ΦΑΡΙΣΑΪΚΩΣ ΑΔΕΛΦΟΙ»

Ἡ προσευχή ὡς ἐντολή τοῦ Χριστοῦ καί προνόμιο τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ τό ὀξυγόνο τῆς ψυχῆς. Πρόκειται γιά ἐσωτερικό δημιουργικό ἔργο, πού βοηθᾶ στό οὐσιαστικό ἄνοιγμα καταρχήν πρός στό Θεό τῆς ἀγάπης καί ἐν συνεχείᾳ πρός τό συνάνθρωπο.

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...