/*--

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

 
Εκουσίως εβυθιζόμην εις τα βάθη του σκότους. Το κίνητρον όπερ παρεκίνει εμέ εις την προσπάθειαν να απεκδυθώ την δοθείσαν εις ημάς μορφήν «υπάρξεως» –πλήρη αναποφεύκτων παθημάτων–, υπήρξεν η αναζήτησις του ασαλεύτου είναι. Κατά την καλλιτεχνικήν μου εργασίαν εις στιγμήν κατά την οποίαν εφαίνετο εις εμέ ότι συνελάμβανον το θαύμα του κάλλους, επεθύμουν να διατάξω την «στιγμήν» εκείνην όπως μη παρέλθη. Ουδέν όμως παρέμενε σταθερόν: Τα πάντα έφερον την σφραγίδα της φθοράς. Και η πληγή εφηπλούτο επί της ψυχής.

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Η Ανάληψη του Κυρίου

 
Οι Ιουδαίοι γιόρταζαν τη διάβαση της Ερυθράς θαλάσσης – νομικό πάσχα- ενώ εμείς το ευαγγελικό τη διάβαση από το θάνατο στη ζωή κι από την φθορά στην αφθαρσία, από τη γη στον ουρανό και το θρόνο του Πατέρα! Πολλές αναστάσεις πριν την Ανάστασή Του συνέβησαν και πολλές αναλήψεις. Αλλά κανείς δεν υπερέβη τα όρια της επίγειας ατμόσφαιρας και η μετάθεσή τους ήταν απλώς ανάληψη από τη γη και έπειτα ακολούθησε θάνατος. Ο Χριστός όμως αναστήθηκε και δεν Τον κυριεύει πια ο θάνατος αλλά αναλήφθηκε κι εκάθισε ψηλά ως υπεράνω όλων Θεός.

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Επί των ημερών ημών η προσευχή δια του Ονόματος του Ιησού διαδίδεται ευρέως εις όλας τας ηπείρους. Πολλά εξ όσων εγράφησαν περί αυτής απαιτούν σοβαράν προσοχήν· παραλλήλως όμως προς αυτά ελέχθησαν και ουκ ολίγαι παράλογοι ιδέαι. Εν όψει τούτου απεφάσισα να γράψω σύντομον σχετικήν πραγματείαν, όπως, αφ’ ενός μεν, προειδοποιήσω τους ευσεβείς εργάτας αυτής περί μη πεπατημένων οδών, αφ’ ετέρου δε, επιβεβαιώσω τας θεμελιώδεις θεολογικάς και ασκητικάς θέσεις της μεγάλης ταύτης πνευματικής εργασίας.

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΚΑΙΡΩ ΚΑΙ ΠΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙ

   
Εκείνος, όστις όντως πιστεύει ότι αι ευαγγελικαί εντολαί εδόθησαν υπό του Μόνου αληθινού Θεού, αντλεί εκ της πίστεως αυτής δύναμιν προς ζωήν κατ’ εικόνα Χριστού. Ο πιστός δεν επιτρέπει εις εαυτόν κριτικήν προσέγγισιν του λόγου του Κυρίου, αλλά θέτει εαυτόν υπό την κρίσιν αυτού. Δια της οδού ταύτης αναγνωρίζει εαυτόν ως αμαρτωλόν και συντρίβεται δια την οικτράν κατάστασιν αυτού. Η απουσία συντριβής δια τας αμαρτίας είναι ένδειξις ότι δεν απεκαλύφθη εισέτι εις αυτόν η θέα του σχεδίου εκείνου, συμφώνως προς το οποίον συνελήφθη ο άνθρωπος προ καταβολής κόσμου. Ο αληθώς μετανοών δεν αναζητεί ουράνιον θεωρίαν: Προσηλούται καθ’ ολοκληρίαν εις την πάλην κατά της αμαρτίας, κατά των παθών. Μόνον μετά την κάθαρσιν εξ αυτών (έστω και μη τελείαν έτι), παρουσιάζονται εις αυτόν κατά τρόπον φυσικόν και αβίαστον κατηυγασμένοι υπό του Φωτός πνευματικοί ορίζοντες, ανυποψίαστοι έως τότε, και ο νους και η καρδία αρπάζονται υπό της αγάπης του Θεού. Τότε αναπλάττεται η φύσις ημών, η τεθραυσμένη υπό της πτώσεως, και διανοίγονται αι θύραι προς τον χώρον της αθανασίας.

Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

Saint Augustine of Hippo on the Sunday of the Blind Man

Tractate 44 on the Gospel of John

1. We have just read the long lesson of the man born blind, whom the Lord Jesus restored to the light; but were we to attempt handling the whole of it, and considering, according to our ability, each passage in a way proportionate to its worth, the day would be insufficient. Wherefore I ask and warn your Charity not to require any words of ours on those passages whose meaning is manifest; for it would be too protracted to linger at each. I proceed, therefore, to set forth briefly the mystery of this blind man’s enlightenment. All, certainly, that was done by our Lord Jesus Christ, both works and words, are worthy of our astonishment and admiration: His works, because they are facts; His words, because they are signs. If we reflect, then, on what is signified by the deed here done, that blind man is the human race; for this blindness had place in the first man, through sin, from whom we all draw our origin, not only in respect of death, but also of unrighteousness. For if unbelief is blindness, and faith enlightenment, whom did Christ find a believer at His coming? Seeing that the apostle, belonging himself to the family of the prophets, says: And we also in times past were by nature the children of wrath, even as others. Ephesians 2:3 If children of wrath, then children of vengeance, children of punishment, children of hell. For how is it by nature, save that through the first man sinning moral evil rooted itself in us as a nature? If evil has so taken root within us, every man is born mentally blind. For if he sees, he has no need of a guide. If he does need one to guide and enlighten him, then is he blind from his birth.

Περὶ ἀχαριστίας καὶ δειλίας , Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ (Ἰωάν. 9,1-38)

   
Εἶνε ἀξία ἐπαίνου ἡ προθυμία σας, ἀγαπητοί μου, νὰ ἀκοῦτε ὀρθόδοξο διδασκαλία. Μὰ ποιός θὰ εἶνε ὁ διδάσκαλός σας; Σήμερα διδάσκαλος δὲν θὰ εἶμαι οὔτε ἐγὼ ὁ μικρὸς οὔτε κάποιος ἐκ τῶν μεγάλων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερα διδάσκαλος ὅλων μας θὰ γίνῃ ὁ τυφλὸς τοῦ εὐαγγελίου. Ἕνας ἄνθρωπος μὲ σβησμένα μάτια, ἀγράμματος, ποὺ δὲν φοίτησε σὲ σχολὲς καὶ πανεπιστήμια. Ἀλλὰ «τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ»(Α΄ Κορ. 1,27). Ὁ τυφλὸς ἐπαίτης γίνεται διδάσκαλος στοὺς σοφοὺς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ τῆς θεραπείας του ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν θεραπεία του. Πρὸ μὲν τῆς θεραπείας του γιὰ νὰ διορθώσῃ τὴν ἀχαριστία μας, μετὰ δὲ τὴν θεραπεία του γιὰ νὰ διορθώσῃ τὴ δειλία μας.

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΥΠΕΡΝΙΚΑ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

 
Την έννοιαν της τραγωδίας συνήντησα το πρώτον κατά τους νεανικούς μου χρόνους ουχί εν τη πείρα της ζωής, αλλ’ εν τη αναγνώσει βιβλίων. Η εντύπωσις μου περί αυτής ήτο η εξής: Ενώπιον του νου του ανθρώπου αποκαλύπτεται τι, όπερ ελκύει αυτόν ολοκληρωτικώς. Παλαιότερον το αντικείμενον της έλξεως ταύτης ωνομάζετο «ιδεώδες». Δια την επίτευξιν του κατά διαίσθησιν συλληφθέντος ιδεώδους ο άνθρωπος υποβάλλεται μετ’ αποφασιστικότητος εις πάντα κόπον, εις παν πάθημα, εκθέτων εις κίνδυνον και αυτήν εισέτι την ζωήν αυτού. Εν τούτοις, όταν κατορθούται το αντικείμενον της αναζητήσεως αυτού, τότε φανερούται η σκληρά πλάνη: Η πραγματικότης δεν ανταποκρίνεται εις εκείνο, όπερ εξέπληττε τον νουν, και φυσικώ τω λόγω η επακολουθούσα απογοήτευσις του τεθλιμμένου πνεύματος οδηγεί εις οικτρόν τέλος, συχνάκις δε και εις φοβερόν θάνατον.

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΩΣ Η ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΝ

   
«Ο Θεός, Συ έγνως την αφροσύνην μου, και αι πλημμέλειαι μου από Σου ουκ απεκρύβησαν» (Ψαλμ. 68,6) … Νυν εγώ ζω εν εξουδενωμένη μορφή, Συ δε, Χριστέ, καλείς εμέ εις πίστιν και αποδοχήν της Αποκαλύψεως ότι ο Πατήρ αγαπά ημάς, καθώς αγαπά Σε, τον Μονογενή Αυτού Υιόν: «Ο Πατήρ φιλεί υμάς, ότι υμείς Εμέ πεφιλήκατε … Ου περί τούτων δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις Εμέ, ίνα πάντες έν ώσι, καθώς Συ, Πάτερ, εν Εμοί καγώ εν Σοι, ίνα και αυτοί εν Ημίν έν ώσιν, ίνα ο κόσμος πιστεύση ότι Συ με απέστειλας … και ηγάπησας αυτούς καθώς Εμέ ηγάπησας» (Ιωάν. 16,27· 17,20‐23).

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΩΣ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

   
Η προσευχή είναι ατελεύτητος δημιουργία ανωτέρα πάσης τέχνης ή επιστήμης. Δια της προσευχής εισερχόμεθα εις κοινωνίαν μετά του Ανάρχου Όντος. Ή άλλως: Η ζωή του όντως Όντος Θεού εισχωρεί εν ημίν δια του αγωγού της προσευχής. Αύτη είναι πράξις υψίστης σοφίας, υπερέχουσα παντός κάλλους και πάσης αξίας. Εν τη προσευχή εγκρύπτεται η αγία αγαλλίασις του πνεύματος ημών. Αι οδοί όμως της δημιουργίας ταύτης είναι περίπλοκοι. Μυριάκις θα βιώσωμεν και την φλογεράν ανάτασιν προς τον Θεόν και τας επαναλαμβανομένας εκπτώσεις από του Φωτός Αυτού. Συχνάκις και πολυτρόπως θα αισθανθώμεν την ανικανότητα του νοός ημών να υψωθή προς Αυτόν· ενίοτε θα ιστάμεθα επί των ορίων, τρόπον τινά, της αφροσύνης και εν οδύνη καρδίας θα ομολογώμεν εις Αυτόν την οικτράν ημών κατάστασιν:

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Ο Αγιος Kωνσταντινος και η Αγια Ελενη


  
Η Αγια Ελενη γεννηθηκε το 249 μ.Χ. στο Δρεπανο Βιθυνιας στην Μικρα Ασια. Ο πατερας της ηταν πανδοχεας. Παρολογο που η Αγια Ελενη μεγαλωσε στο περιβαλλον ενος πανδοχειου, απο μικρη μελετουσε τις χριστιανηκες γραφες και εγινε πιστη χριστιανη. Σε ηλικια 21 ετων παντρευτηκε τον Κωνσταντινο Χλωρο, ο οποιος ηταν τοτε αξιωματικος της Ρωμαϊκης αυτοκρατοριας. Η Αγια Ελενη ακολουθησε τον συζυγο της σε ολες τις εκστρατειες, στις οποιες η θεση του τον υποχρεωνε να λαβει μερος. Το 274 μ.Χ, απεκτησαν ενα γιο, τον Κωνσταντινο.

Βυζαντινoς Μαϊος

     

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Ο ΑΓΙΟΣ ΦΟΒΟΣ

   
Στό θεόπνευστο καί διδακτικότατο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ποὺ ὀνομάζεται Σοφία Σειράχ, ἀνάμεσα στίς θεοφώτιστες συμβουλές καί τίς παραινέσεις τοῦ σοφοῦ Σειράχ, εἶναι καί αὐτή, ἡ ὡραία καί ἐκλεκτή, πού μοιάζει μέ πυξίδα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς: “Οὐθέν κρεῖττον φόβου Κυρίου καί οὐθέν γλυκύτερον τοῦ προσέχειν ἐντολαῖς Κυρίου” (Σοφ. Σειρ. ΚΓ΄ 27).

Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

St Photini, The Samaritan Woman


  
The New Testament describes the familiar account of the “woman at the well” (John 4:5-42), who was a Samaritan. Up to that point she had led a sinful life, one which resulted in a rebuke from Jesus Christ. However, she responded to Christ’s stern admonition with genuine repentance, was forgiven her sinful ways, and became a convert to the Christian Faith – taking the name ‘Photini’ at Baptism, which literally means “the enlightened one”.

Κυριακή της Σαμαρείτιδος (Ἁγίας Φωτεινής)


Ὅλη αὐτὴ τὴ περίοδο ποὺ διανύουμε τώρα, ἐπεκτεινομένη σὲ πενήντα μέρες, ἑορτάζομε τὴν ἀπὸ τοὺς νεκροὺς ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, δεικνύοντας μὲ αὐτὴ τὴν παράταση τὴν ὑπεροχὴ της ἀπέναντι στὶς ἄλλες ἑορτές.

Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ, ΤΑ… ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ!

   
Τὰ λάθη μας, καλοί μου φίλοι, δὲν εἶναι τίποτ᾽ ἄλλο, παρὰ τὸ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς ἀνθρώπινης φύσης καὶ τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἑαυτοῦ μας. Ὁ καθημερινός μας μόχθος, ὁ ἔμφυτος πόθος καὶ οἱ τόσες μας προσπάθειες γιὰ τὸ καλύτερο καὶ τὴν τελείωση, εἶναι ἡ ἀπόδειξη αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς ἀτέλειάς μας.

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

            
πηγή :  Ι.Ν. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Ἔθνος εἶναι ἡ γλῶσσα του!

   
Λένε, καλοί μου φίλοι, πὼς «ὅταν χάνεται μία γλώσσα, χάνεται ἕνας πολιτισμός, ἕνα ἔργο τέχνης. Εἶναι σὰν νὰ ρίχνει κάποιος μία βόμβα σ’ ἕνα μουσεῖο»! Λοιπόν, τί νὰ πεῖ κανείς, ὅταν μὲ τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ τὸν ὁδοστρωτήρα τῆς Ἀγ γλικῆς ποὺ χρησιμοποιεῖ, χάνεται ἕνα γλωσσικὸ ἰδίωμα ἀνὰ 15νθήμερο; Κι ὅταν αὐτὸ ἐπιχειρεῖται καὶ γιὰ τὴν ὄντως μεγαλειώδη ἑλληνικὴ γλώσσα; Ἂς τὸ δοῦμε…

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

«Κάνε τὴν σωστὴ κίνηση…»

  
Τὸ σκάκι, καλοί μου φίλοι, ὡς γνωστόν, εἶναι σαφῶς ἕνα πολὺ ἔξυπνο ἐπιτραπέζιο παιχνίδι. Ἀπαιτεῖ στρατηγικὴ γιὰ νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι παίζει σοβαρὰ καὶ μπορεῖ νὰ ἐλπίζει ὅτι θὰ νικήσει. Μάλιστα αὐτὸ ποὺ εὐθὺς ἐξαρχῆς ἀναζητεῖ μέσα ἀπ’ αὐτὴ τὴν στρατηγική, εἶναι τὴν λεγόμενη «κίνηση μάτ». Δηλαδὴ ἐκείνη τὴν κίνηση ποὺ φέρνει τὸν ἀντίπαλο σὲ πλῆρες ἀδιέξοδο. Τέτοιο, ποὺ στὸ τέλος ὅποια κίνηση καὶ νὰ κάνει, στὰ σίγουρα ἔχει χάσει! Ἀκριβῶς γι’ αὐτό, κάθε κίνηση στὸ παιχνίδι αὐτό, ἀπαιτεῖ περισυλλογὴ καὶ σκέψη πολλή. 

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Θεολογική και νομική θεώρηση του προεμφυτευτικού - προγεννητικού ελέγχου

  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός: Η διερεύνηση των θεολογικών και νομικών ζητημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του προγεννητικού και προεμφυτευτικού ελέγχου στον άνθρωπο. Επίσης, η ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τον προγεννητικό και προεμφυτευτικό έλεγχο.

Υλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε την αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών στις βάσεις δεδομένων MEDLINE, SCOPUS και Ιατροτεκ (1984-2009) με λέξεις κλειδιά: Προγεννητική διάγνωση- Βιοηθική - Προεμφυτευτικός έλεγχος - Θεολογία- Ορθόδοξη Ηθική- Νομοθεσία.

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΧΤΑΡΑ

  
Πνευματική θυγατέρα του Αγίου Πορφυρίου (1906–1991), καταθέτει την δική της προσωπική μαρτυρία και διηγείται:

Πνευματικοί Λόγοι Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου

 
Σε κάθε περίπτωση, για τον γέροντα Πορφύριο η αγάπη είναι αδιάζευκτα αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον άνθρωπο. Η αγάπη προς τον Χριστό δεν έχει όρια, το ίδιο και η αγάπη προς τον πλησίον. Η αγάπη στον Χριστό είναι κι αγάπη στον πλησίον, σ ́ όλους, και στους εχθρούς [...]. Μέσω της αγάπης προς τον αδελφό θα κατορθώσουμε να αγαπήσομε τον Θεόν. Ενώ το επιθυμούμε, ενώ το θέλομε, ενώ είμαστε άξιοι, η θεία χάρις έρχεται μέσω του αδελφού. Όταν αγαπάμε τον αδελφό, αγαπάμε την Εκκλησία, άρα τον Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε κι εμείς. Άρα όταν αγαπάμε την Εκκλησία, αγαπάμε και τον εαυτό μας.

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

ΟΙ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΙ

   
«Οι Άγιοι, έκαναν μεγαλύτερο αγώνα για να κρύψουν την αρετή τους, παρά για να την αποκτήσουν. Ξέρετε τί έκαναν οι δια Χριστόν Σαλοί; Ξέφευγαν πρώτα από την υποκρισία του κόσμου και έμπαιναν μετά στον χώρο της ευαγγελικής αλήθειας. Αλλά, και αυτό δεν τους έφτανε· γι’ αυτό προχωρούσαν στην αγία υποκρισία για την αγάπη του Χριστού. Ύστερα, δεν τους απασχολούσε ό,τι κι αν τους έκαναν, ό,τι κι αν τους έλεγαν οι άλλοι.

Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ Ἁγίου ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


  
Στό χρυσωρυχεῖο οὔτε τήν πιό ἀσήμαντη φλέβα δέν θά δεχόταν νά περιφρονήση κανένας κι ἄς προξενῆ πολύν κόπο ἡ ἔρευνά της. Ἔτσι καί στίς θεῖες Γραφές δέν εἶναι χωρίς βλάβη νά προσπεράσης ἕνα γιῶτα ἤ μιά κεραία. Ὅλα πρέπει νά ἐξετάζωνται. Τό ἅγιο Πνεῦμα τά ἔχει πεῖ ὅλα καί τίποτα δέν εἶναι ἀνάξιο σ̉ αὐτές.

Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Peacemaking and Conflict Resolution in the Church

  
Although Christ proclaims, “Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God,” too often we see the children of the Church embroiled in destructive conflict and controversy. Has there ever been a parish council free from conflict? Who has not experienced rancorous divisions among fellow parishioners? Who does not know Orthodox families who have gone through acrimonious divorces? We can shrug it off, saying such conflict is “normal” and do our best to survive it. But in reality conflict often leaves behind enduring damage – severed relationships, broken ties, people left scarred and embittered.

ΕΝΑΣ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

  
«Οι αρχιερείς και οι Φαρισαιοι συγκάλεσαν συνέδριο και έλεγαν. Τι θα κάνουμε; Αυτός ο άνθρωπος πραγματοποιεί πολλά θαύματα. Εάν τον αφήσουμε έτσι, όλοι θα πιστέψουν σ αυτόν... Ένας από αυτούς, ο Καϊάφας... τους είπε: Σεις δεν ξέρετε τίποτε και δεν σκέφθεσθε ότι μας συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος για το λαό και να μην χαθεί ολόκληρο το έθνος. Αυτό δεν το είπε μόνος του, αλλά σαν αρχιερεύς για τη χρονιά εκείνη προφήτευσε ότι ο Ιησούς θα πέθαινε για το έθνος. Και όχι μόνο για το έθνος, αλλά και για να συνενωθούν σε ένα τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού».(Ιωάν. ια΄ 47-52).

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Ὑποκρισία «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί,…» (Ματθ. 23,13 κ.ἑ.)

  
Δριμύς, ἀγαπητοί μου, δριμὺς δριμύτατος ὑπῆρξε ὁ ἔλεγχος τοῦ Κυρίου ἐναντίον τῶν φαρισαίων καὶ γραμματέων. Οὐδέποτε ἄλλοτε ὁ Κύριος μίλησε μὲ τέτοια δριμύτητα. Ὁ Χριστὸς ὑπῆρξε ὁ πρᾷος καὶ γλυκὺς διδάσκαλος. Ἡ διδασκαλία του ἦταν γλυκειὰ σὰν τὸ μέλι. Τὰ λόγια του ἔμοιαζαν μὲ τὸ ἥσυχο ποταμάκι ποὺ τρέχει καὶ ποτίζει τὴν πεδιάδα χωρὶς θόρυβο. Τώρα ὅμως τὰ λόγια, μὲ τὰ ὁποῖα ἤλεγξε τοὺς φαρισαίους, μοιάζουν μὲ καταρράκτη καὶ μὲ κεραυνό. Ἀλλὰ γιὰ νὰ μεταχειρισθῇ τέτοια γλῶσσα ὁ γλυκὺς Ναζωραῖος, σημαίνει ὅτι χρειαζόταν. Διότι ὑπῆρχε ἀνάγκη.

Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Πνευματικά φάρμακα

  
Μη τρομάξης όταν πέφτης κάθε ημέρα, και μη εγκαταλείψης τον αγώνα. Αντιθέτως να ίστασαι ανδρείως και οπωσδήποτε να ευλαβηθή την υπομονή σου ο φύλαξ άγγελός σου. Όσο είναι ακόμη πρόσφατο και ζεστό το τραύμα, τόσο και ευκολώτερα θεραπεύεται. Ενώ τα τραύματα πού εχρόνισαν, σαν παραμελημένα και αποσκληρυμένα, δύσκολα θεραπεύονται, και χρειάζονται για να ιατρευθούν πολύ κόπο και νυστέρι και ξυράφι και το εδώ πύρ των καυτηριασμών, (δηλαδή το πύρ των εδώ θλίψεων, εν αντιθέσει με το μελλοντικό πυρ της κολάσεως).

Ὁ Παράδεισος καί ἡ Κόλαση στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση

   
Τό πιό δυνατό σημεῖο γιά νά καταλάβει κανείς τόν Παράδεισο καί τήν Κόλαση, ὅπως τόν ὁρίζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶναι νά κοιτάξει μέ προσοχή τίς σαράντα ἡμέρες τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου ἀπό τήν Ἀνάσταση μέχρι καί τήν Ἀνάληψή του στούς οὐρανούς. Ἡ ἀναστημένη ἀνθρώπινη φύση εἶναι ὁ Παράδεισος. Ἡ ἀπώλεια τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἡ κόλαση. Ἡ Ἐκκλησία πού ἵδρυσε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ὑπάρχει ἀκριβῶς γι’ αὐτόν τόν σκοπό: νά χαρίζει τήν Ἀνάσταση στήν ἀνθρώπινη φύση. 

Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και η αξιοποίησή τους

                        
Στην προς Εφεσίους επιστολή του Απ.Παύλου, υπάρχει η περικοπή (Κεφ. 4, στίχ. 7-13), που αναφέρεται στα προσόντα ή μάλλον στα χαρίσματα των Χριστιανών που όχι μόνο δεν διαταράσσουν την ενότητα της Εκκλησίας, αλλά και συντελούν στη σταθεροποίησή της. Ας δούμε πρώτα την περικοπή σε μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας:

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών

   
Πόσες αμέτρητες φορές έχουμε ακούσει αυτήν τη λέξη, που στα μάτια μας φαντάζει βουνό. Και αυτό, γιατί ο άνθρωπος είναι φύσει ανυπόμονο ον. Αυτό που επιδιώκει δηλαδή,θέλει να συμβεί τη στιγμή που γεννάται στο μυαλό του η σκέψη για το συγκεκριμένο. Γι’ αυτό άλλωστε, ο προσωπικός αγώνας, όσων αφιερώνονται στην αγάπη του Θεού εγκαταλείποντας έτσι την ‘κοινή επίγεια ζωή’, έχει ως άξονα δράσης του την υπομονή. Πόσες και πόσες υπερβάσεις προσωπικών ορίων και εαυτού, έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι-ήρωες, για να έρθουν πιο κοντά στο Θεό, που τόσο αγαπούν.

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

“ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ”

  
Σήμερα θά μιλήσουμε γιά τό ἐπάρατον πάθος τῆς βλασφημίας. Εἶναι κάτι πολύ φοβερό. Ἡ  γῆ μας σηκώνει ἕνα ἀσήκωτο βάρος βλασφημίας ἀπό τούς υἱούς τῶν ἀνθρώπων. Βογγάει ἡ  γῆ ἀπό τό ἔγκλημα αὐτό. Τό βλέπουμε στήν πρᾶξι. Δέν ξέρω πόσο εἶναι τό ποσοστό, κυρίως  βέβαια τῶν ἀνδρῶν, πού προφέρουν τίς φοβερές βλασφημίες ἐναντίον Ἐκείνου, πού κρατᾶ τό  σύμπαν μέ τό νεῦμα Του. Ἐγκληματοῦν κάθε στιγμή. Ἄν θά ρίξουμε μία ματιά μέ τήν φαντασία μας στό πλῆθος τῶν ἀνθρώπων, θά μπορέσουμε νά ὑπολογίσουμε σέ κάθε στιγμή χρόνου, πόσες τρομερές βλασφημίες ἐκτοξεύονται πρός τόν οὐρανό καί συναντοῦν ἤ μᾶλλον πληγώνουν τήν καρδιά Ἐκείνου, πού σταυρώθηκε γι’ αὐτούς. 

Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Κυριακή των Μυροφόρων

  
Απόστολος Κυριακής: Πράξ. ς’ 1-7 

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. 2 προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπον· οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. 3 ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· 4 ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν. 5 καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους· καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα, 6 οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. 7 καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν Ἰουδαίων ὑπήκουον τῇ πίστει. Οι επτά διάκονοι

Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΣΑΚΙ ΤΟΥ ΓΕΡΩ... Χριστός Ανέστακας!

  
Xριστός Ανέστακας, αναγνώστη μου μερωντικέ.

Ναι, ανέστακας ο Χριστός, έτσ’ απαράλλαχτα ως το ’πε ο παλιός καλογερόπαπας στη βιασύνη ντου και στη χαρά ντου, ν’ αναγγείλει και να μεγεθύνει το μέγα συμβάν. Ως μας λέει ο Καζαντζάκης, «η γνώριμη πολυτριμμένη λέξη “ανέστη” του φάνηκε ξαφνικά μικρή, φτενή, μίζερη· δεν μπορούσε να χωρέσει τη Μεγάλη Αγγελία· πλάτυνε η λέξη, θέριεψε στα χείλια του παπά. Και να, πρώτη φορά το πρωί εκείνο, ο γερο-Κρητικός, δημιουργώντας την καινούρια λέξη, ένιωθε πως αληθινά ανάσταινε, σε όλο του το μέγα μπόι, το Χριστό».

Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

ΕΝΑΣ ΑΓΡΟΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ

  ― Άντε, προβατάκια μου, άντε καλά μου... ώρα και σεις ν’ αναπαυθείτε στη μάντρα σας κι εγώ να σας καληνυχτήσω. Αν θέλει ο Θεός θ’ ανταμώσουμε το πρωί-πρωί.
Σας αφήνω στο σιέπος* του Θεού. Έτσι δεν λέει η Αγία Γραφή; «Τοις αγγέλοις Αυτού εντελείται περί σου του διαφυλάξαι σε...».
Αν καταλαβαίνω καλά κι εγώ, το ξύλο το απελέκητο, τούτο σημαίνει όλα να τα αναθέτουμε στον Θεό και να γαληνεύουμε.
Ο Θεός είναι καλός Πατέρας.

Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Τον Κύριο επιθυμώ

   
Τον Κύριο επιθυμώ...Εκείνον αναζητώ, ο οποίος πέθανε και αναστήθηκε για μας. Να με συγχωρήσετε, αδελφοί μου, μη με εμποδίσετε να φτάσω στη ζωή.

Διότι ο Ιησούς είναι η ζωή των πιστών. Μη θελήσετε να πεθάνω. Διότι η χωρίς Χριστό ζωή είναι θάνατος.

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...